menu
شمارنده

شمارنده

شماره ها در 3 سایز [us_separator type="invisible"][us_counter initial="345" target="1000" size="small" title="سایز شماره کوچک"][us_counter initial="124.8" target="126.5" title="سایز شماره متوسط"][us_counter initial="0.398" target="1.456" size="large" title="سایز شماره بزرگ"] 3 رنگ از پیش تعریف شده [us_separator type="invisible"][us_counter target="345" title="رنگ هدینگ"][us_counter target="291" color="primary" title="رنگ تم اصلی"][us_counter target="867" color="secondary" title="رنگ تم ثانویه"] رنگ های سفارشی نامحدود [us_separator type="invisible"][us_counter initial="1" target="157" color="custom" size="small" [...]
رفتن به نوارابزار