menu
جداکننده

جداکننده

[us_separator text="جداکننده پیش فرض"][us_separator][us_separator icon="star"][us_separator type="short" text="جداکننده کوتاه"][us_separator type="short"][us_separator type="short" icon="heart-o"][us_separator type="fullwidth" text="جداکننده عریض کامل"][us_separator type="fullwidth"][us_separator type="fullwidth" icon="arrow-down"][us_separator thick="2" style="dashed" text="میتوانید استفاده کنید از آیکن با سایزهای مختلف"][us_separator thick="3" style="dotted" color="primary" icon="chevron-down"][us_separator thick="3" color="secondary" icon="cog"][us_separator thick="5" style="double" color="custom" bdcolor="#d35098" text="رنگ های مختلف با استایل و ضخامت خط متفاوت"][us_separator style="dashed" color="custom" bdcolor="#1e73be" icon="image"][us_separator thick="5" style="dotted" color="custom" [...]
رفتن به نوارابزار